• +228 872 4444

درباره ما

مسئولین فدراسیون

هیئت رئیسه

روح ا... حسینی
روح ا... حسینینایب رییس فدراسیون بوکسcustom1@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
حسینقلی نه رودی
حسینقلی نه رودی مدیر تیم های ملیcustom3@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
فتح الله صابری نیاکی
فتح الله صابری نیاکی عضو هیات رییسهcustom5@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
مهندس فرهاد بهنیا
مهندس فرهاد بهنیا عضو هیات رییسهcustom7@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
دکتر صدرادین علیپور
دکتر صدرادین علیپور عضو هیات رییسهcustom9@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
محبوبعلی فرج زاده
محبوبعلی فرج زاده سرپرست امور استانهاcustom11@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
علیرضا قندی پور تهرانی
علیرضا قندی پور تهرانی خزانه دار و ذی حسابcustom12@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
جلال رنجبر
جلال رنجبر عضو هیات رییسه custom14@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
پدرام جیر سرایی
پدرام جیر سرایی معاون مالی و مسوول کامپیوتر مسابقاتcustom16@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
پرویز لطفی
پرویز لطفی بازرس فدراسیونcustom18@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
حسن عسگری
حسن عسگری سرپرست کمیته داورانcustom18@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
آزاده مقدس
آزاده مقدس معاون روابط بین المللcustom18@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
رضا قاسمی
رضا قاسمی مسئول کمیته آموزش مربیانcustom18@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
مصطفی خانی
مصطفی خانی عضو پژوهش و تحقیق کمیته آموزشcustom18@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
ایمان طیبی
ایمان طیبی عضو پژوهش و تحقیق کمیته آموزشcustom18@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
اسماعیل آمره ای
اسماعیل آمره ای عضو پژوهش و تحقیق کمیته آموزشcustom18@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
علی فرج زاده
علی فرج زاده ارسال و مراسلات نامهcustom18@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
افشین داوری
افشین داوریرییس فدراسیون بوکسceo@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
علی دانشمند فرد
علی دانشمند فرددبیر فدراسیونcustom2@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
مهندس سیامک صالحی
مهندس سیامک صالحی عضو هیات رییسهcustom4@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
دکتر یاسر ضیایی
دکتر یاسر ضیایی عضو هیات رییسهcustom6@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
احسان دالوند
احسان دالوند عضو هیات رییسهcustom8@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
بهرام محمدی
بهرام محمدی مسئول دفتر ریاستcustom10@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
فریبرز شمس
فریبرز شمس عضو هیات رییسه custom12@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
علیرضا قندی پور تهرانی
علیرضا قندی پور تهرانی خزانه دار و ذی حسابcustom12@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
سعید میرزائیان
سعید میرزائیان مسئول روابط عمومیcustom15@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
هادی مرتضایی
هادی مرتضایی سرپرست امور بین المللcustom17@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
میر شعبان هاشمی
میر شعبان هاشمی سرپرست و مسوول کمیته پشتیبانی تیم های ملیcustom17@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
شیما صحافیان
شیما صحافیان مسئول دبیرخانهcustom17@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
عارف صفری قویم
عارف صفری قویم مسئول امور اداریcustom17@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
سعید احمدی رمضانلو
سعید احمدی رمضانلو مسوول خدمات و تدارکاتcustom17@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
عبدالله جوهری
عبدالله جوهری عضو پژوهش و تحقیق کمیته آموزشcustom18@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
سعید نوروزی
سعید نوروزی عضو پژوهش و تحقیق کمیته آموزشcustom18@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد
محمدرضا ملایی
محمدرضا ملایی عضو پژوهش و تحقیق کمیته آموزشcustom18@iranboxing.com
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد

درباره ما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. ..

ما را دنبال کنید